Szanowne Koleżanki i Koledzy,

najserdeczniej witam Was na stronie internetowej poświęconej propozycji dla środowiska doktoranckiego, którą chciałbym przedstawić Wam w kontekście zbliżających się wyborów organów Krajowej Reprezentacji Doktorantów na rok 2023. Głęboko wierzę, iż przedstawiony poniżej Program Otwierający może stanowić solidną bazę do dyskusji środowiskowej, której efekty będą pożyteczne dla całej wspólnoty doktoranckiej. Przedstawiając niniejszą propozycję, pragnę jednocześnie najserdeczniej zaprosić Was do aktywnej i długofalowej współpracy na rzecz naukowej i samorządowej aktywności środowiska doktoranckiego.

Pozostaję w nadziei, iż dyskusja nad przedstawioną propozycją programową, jaka będzie toczyć się w najbliższych tygodniach, pozwoli na jej dostosowanie do faktycznego głosu i potrzeb środowiska doktoranckiego. Chciałbym, aby tak dostosowany zestaw postulatów i koncepcji organizacyjnych, był pożytecznym drogowskazem działań środowiskowych w nadchodzącym roku. Jednocześnie, zapraszam Was do budowania otwartego zespołu Krajowej Reprezentacji Doktorantów na rok 2023. Poniżej znajdziecie informacje dotyczące możliwości kontaktu, ustalenia spotkania, skomentowania propozycji programowej oraz – w szczególności – zgłoszenia swoich kandydatur do współpracy.

Głęboko wierzę, iż koncepcja otwartego dialogu, konstruktywnej dyskusji oraz otwartości na współpracę, jest jedyną koncepcją godną i właściwą dla rozwiniętej Wspólnoty Akademickiej. Pozostaję w nadziei, iż wspólnymi siłami nie tylko zbudujemy, ale i wdrożymy plan działań, który w sposób trwały i pozytywny wpłynie na sytuację środowiska doktoranckiego oraz jakość Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kolejnych latach.

Najserdeczniej zapraszam do kontaktu i szerokiej współpracy!

Łączę wyrazy szacunku,

mgr inż. Michał Klimczyk

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

o mnie

Jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Aktywność naukową realizuję w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna, podejmując zagadnienia związane z zastosowaniem technologii wodorowych w lotnictwie. Tematyka, jaką podejmę w rozprawie doktorskiej, obejmuje przede wszystkim charakterystyki operacyjne samolotów zasilanych w całości lub w części paliwem wodorowym. Równolegle do pracy naukowej i realizacji procesu kształcenia, jestem od wielu lat czynnym samorządowcem – niegdyś studenckim, a dziś doktoranckim. Zdobyte dotychczas doświadczenie pozwala mi skutecznie reprezentować głos środowiska w Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Samorządzie Doktorantów zajmuję się przede wszystkim opiniowaniem spraw rozwojowych Uczelni oraz aktów prawnych dotyczących wspólnoty doktoranckiej. Jako student pełniłem między innymi funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członka Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. W latach 2018 – 2020 miałem przewodniczyłem Samorządowi Studenckiemu Politechniki Rzeszowskiej. Z wykształcenia jestem pilotem, jednak swoje życie poświęcam rozwojowi akademickiemu, w którym postrzegam swoją przyszłość.

Szczegółowe informacje dotyczące mojego doświadczenia i pełnionych funkcji możecie znaleźć w Programie Otwierającym.

program otwierający

Przedstawiony poniżej Program Otwierający ma stanowić fundament do rozmów i dyskusji, w ramach których zostanie on dostosowany do faktycznego głosu i potrzeb środowiska. Program został przygotowany w oparciu o obserwacje własne oraz rozmowy środowiskowe – zarówno osobiste, jak i toczone na szerokim forum podczas zjazdów, konferencji i innego rodzaju spotkań Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz wydarzeń środowiskowych. Program nie odnosi się do dotychczasowej działalności KRD oraz innych reprezentantów środowiska doktoranckiego – ma on na celu przede wszystkim spojrzenie w przyszłość, a ujęcie w nim wybranych obszarów nie oznacza krytycznej oceny ich funkcjonowania obecnie.

Serdecznie zapraszam do lektury Programu Otwierającego oraz jego krytycznej oceny:

BUDOWA OTWARTEGO ZESPOŁU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest przede wszystkim wspólnotą, u której podstaw leży aktywna działalność naukowa doktorantek i doktorantów kandydujących do stopnia doktora. Każdy członek doktoranckiej wspólnoty, niezależnie od poziomu i sposobu zaangażowania w działalność samorządową i organizacyjną, powinien mieć równe prawo do reprezentowania i bycia reprezentowanym. W związku z powyższym, przedstawiając propozycję dla Krajowej Reprezentacji Doktorantów na rok 2023, chciałbym zaprosić wszystkie zainteresowane koleżanki i kolegów do współpracy. W oparciu o zgłoszone kandydatury chciałbym skomponować propozycję otwartego zespołu #KRD2023, który będzie realizował program opracowany wspólnie w ramach niniejszej inicjatywy. Zgłoszone kandydatury nie zostaną ujawnione bez wcześniejszych uzgodnień w tym zakresie.

Skip to content